หลักสูตรการอบรม สถาบันบำราศนราดูรรายชื่อหลักสูตรและสัมมนา สถาบันบำราศนราดูร
หมายเหตุ มีค่าลงทะเบียน

รายชื่อหลักสูตรและสัมมนา สถานะ
hackılink
d
t
s
test
aaaaaaaaaa
Cov
Jjj
NSIS
NSIS
I know your IP kiddo. < Shut the fuck up man
Oakaka
หลักสูตร การให้ความรู้สำหรับ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” (สำหรับแพทย์ เภสัชกร)
หลักสูตร การให้ความรู้สำหรับ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” (สำหรับนักเทคนิคการแพทย์)
หลักสูตร การให้ความรู้สำหรับ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” (สำหรับพยาบาล)
สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ เรื่อง “Combating AMR by IC and ASP”
การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ (ห้องแพทย์ เภสัชกร)
การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ (ห้องพยาบาล)
การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ (ห้องเทคนิคการแพทย์)
โครงการพัฒนาศักยภาพเเพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน รุ่นที่ 2/2561