หลักสูตรอบรมและสัมมนา

หลักสูตร การให้ความรู้สำหรับ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” (สำหรับแพทย์ เภสัชกร)

หลักสูตร การให้ความรู้สำหรับ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” (สำหรับแพทย์ เภสัชกร) จัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๖๕๒ , ๐ ๒๕๙๐ ๓๔๔๓

หลักสูตร การให้ความรู้สำหรับ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” (สำหรับนักเทคนิคการแพทย์)

หลักสูตร การให้ความรู้สำหรับ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” (สำหรับนักเทคนิคการแพทย์) จัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๖๕๒ , ๐ ๒๕๙๐ ๓๔๔๓

หลักสูตร การให้ความรู้สำหรับ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” (สำหรับพยาบาล)

หลักสูตร การให้ความรู้สำหรับ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” จัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๖๕๒ , ๐ ๒๕๙๐ ๓๔๔๓