Follow us on :  
 
เกี่ยวกับเรา
+ ประวัติบำราศนราดูร
+ โครงสร้างสถาบัน
+ ผู้บริหารสถาบัน
+ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
บริการ
+ นัดผ่านระบบออนไลน์
+ ตรวจสุขภาพ
+ งานสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย
+ กลุ่มงานอายุรกรรม
+ กลุ่มงานศัลยกรรม
+ กลุ่มงานสูตินารีเวชกรรม
+ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
+ กลุ่มงานโสตศอนาสิก
+ กลุ่มงานจักษุกรรม
+ กลุ่มงานกายภาพบำบัด
+ หน่วยบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
+ วิสัญญีวิทยา
+ กลุ่มงานทันตกรรม
+ กลุ่มงานรังสีวิทยา
+ กลุ่มงานเภสัชกรรม
+ งานประกันสุขภาพ/ประกันสังคม
+ งานสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย
+ กลุ่มงานแนะแนวทางการแพทย์และสวัสดิการสังคม
+ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
 • งานจุลชีววิทยา
 • งานภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา
 • งานโลหิตวิทยาและศูนย์รับสิ่งส่งตรวจ
 • งานเคมีคลินิก
 • งานคลังเลือด
 • + กลุ่มการพยาบาล
  + วัคซีนต่างประเทศ
  + หน้าบริการเฉพาะสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ HIV/AIDS
  + หน้าเฉพาะสำหรับโรคติดต่อร้ายแรง อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
  วิชาการ
  + ศูนย์วิจัยสถาบันบำราศนราดูร
  + งานควบคุมโรคติดเชื้อ
  + ศูนย์ข้อมูลและระบาดวิทยา
  + งานเวชสถิติ
  + งานศูนย์ข้อมูล ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
  + กลุ่มโภชนวิทยา
  + ศูนย์ฝึกอบรม
  + งานห้องสมุด
  กิจกรรมองค์กร
  + งานพัฒนาคุณภาพ
  + งานพัฒนาบุคลากร/ทรัพยากรบุคคล
  + ประกาศต่างๆ ธุรการ พัสดุ
  + ปฎิทินกิจกรรมของสถาบัน
  ข่าวสาร
  + ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  + ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  + ข่าวรับสมัครงาน
  + จดหมายข่าว
  ติดต่อเรา
  + การเดินทาง การติดต่อ
  + ผังตึกภายในสถาบัน
  + เบอร์ติดต่อเเละอีเมล