ผลงานดีเด่น
หน้าหลักเว็บไซต์สถาบันบำราศนราดูร > ผลงานดีเด่น > ผลงานดีเด่น >ผลงานดีเด่นปี 2562
 

นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายบริการทางการแพทย์ รับมอบประกาศ GREEN & CLEAN Hospital ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ระดับดีมาก Plus ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร รับมอบประกาศเกียรติคุณจาก ดร.สาธิต . . ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในหัวข้อเรื่อง หน่วยงานที่เข้าร่วมการพัฒนาโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (GREEN Canteen) เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับประชาชนกลุ่มวัยทำงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 . ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี

 

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร รับมอบกิตติกรรมประกาศจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วย (World patient Safety Day) และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย (Thailand Patient and Personnel Safety Day) ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น