NICC
หน้าหลักเว็บไซต์สถาบันบำราศนราดูร > NICC > NICC >ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 

 

 สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ

คําแนะนําสําหรับการแยกตัวเองและการกักกันเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) New!!

คําแนะนําประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา   New!!

สถานการณ์โรคติดต่อต่างประเทศ Hot!!

 สถานการณ์ปัจจุบันของโรคอุบัติใหม๋ Hot!!

โรคไวรัสตับอักเสบA 

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 

โรคไวรัส Zika Hot!!

รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง Influenza 

คู่มือการปฏิบัติงานโรคไข้หวัดนก สำหรับบุคลากรทางการแพทย์