ผลงานดีเด่น
หน้าหลักเว็บไซต์สถาบันบำราศนราดูร > ผลงานดีเด่น > ผลงานดีเด่น >ผลงานดีเด่นปี 2560
 

 

 • ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ๒๕๖๐ วันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐ จังหวัดอุดรธานี  รางวัลผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระดับกระทรวงสาธารณสุข 2560 คุณพุทธิพร  ลิมปนดุษฏี

             

 • รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ปี 2560 คุณพุทธิพร ลิมปนดุษฏี

 • นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ แด่ นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดุร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสที่สถาบันบำราศนราดูร มีผลการดำเนินงานระดับดีเด่น ในกลุ่มสำนัก/สถาบันฯ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ณ กรมควบคุมโรค

 

 • ประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้าครั้งที่15 วันที่24-26พฤษภาคม2560
  รางวัลเหรียญเงิน

  1. ชื่อโครงการระบบการแจ้งเตือนภาวะดื้อยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ติดเชื้อที่มีผลปริมาณไวรัสในกระแสเลือดมากกว่า 1000 copies/cc (CQI)
  เจ้าของผลงาน นางอาริยภรณ์  โพธิ์แก้ว
  รางวัลเหรียญเงินPoster Presentation 
  2. ชื่อโครงการ นวัตกรรม ผ้าปิดตานุ่มสบายผิวลูกน้อย(CQI)
  เจ้าของผลงาน นางสาววรรณา กันหามอม
  รางวัลเหรียญเงินOral Presentation 
  3. ชื่อโครงการการพัฒนาแนวทางส่งต่อเด็กวัยรุ่นเอชไอวีจากมารดาสู่คลินิกอายุรกรรม(Friendly transfer)(CQI)
  เจ้าของผลงาน นางเจริญสุข อัศวพิพิธ
  รางวัลเหรียญเงินOral Presentation

รางวัลเหรียญทองแดง
1. ชื่อโครงการผลการติดตามผู้ติดเชื้อเอชไอวีในโครงการNAP สถาบันบำราศนราดูร ที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสตามนโยบายany CD4(CQI)
เจ้าของผลงาน นางเบญจมาศ  อดุลยวัฒน์
รางวัลเหรียญทองแดงPoster Presentation 
2. ชื่อโครงการ นายแบบหน้ากากอนามัยป้องกันโรค(CQI)
เจ้าของผลงาน นางสาวสุวรรณา พิมผึ้ง
รางวัลเหรียญทองแดงPoster Presentation 
3. ชื่อโครงการ การพัฒนาแบบประเมิน warning sign and discharge Planning ผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก(CQI)
เจ้าของผลงาน นางรัตนภรณ์ บวรวนิชพงษ์
รางวัลเหรียญทองแดงPoster Presentation

 
รางวัลชมเชย
1. ชื่อโครงการ การสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับการทำRechallenge/Desensitization ยาต้านวัณโรคไปใช้ในสถาบันบำราศนราดูร(R2R)
ผู้วิจัย นางปิยะวดี ฉาไธสง
รางวัลชมเชยOral Presentation 
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงตกเตียงในผู้ป่วยเด็ก ตึกผู้ป่วยกุมารเวชกรรม สถาบันบำราศนราดูร(CQI)
เจ้าของผลงาน นางรัตนภรณ์ บวรวนิชพงษ์
รางวัลชมเชยPoster Presentation