ผลงานดีเด่น
หน้าหลักเว็บไซต์สถาบันบำราศนราดูร > ผลงานดีเด่น > ผลงานดีเด่น >ผลงานดีเด่นปี 2561
 
 
  •  กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร 

     

    ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  และผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2003 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการในด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

  • นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร ในฐานะตัวแทนสถาบันฯ เข้ารับประทานโล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จากพระเจ้าวรวงศ์ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

  • สถาบันบำราศนราดูรได้รับมอบโล่รับรองคุณภาพฯ NECAST ( National Ethics Committee Accreditation System of Thailand ) จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  โดยมีนางปิยวดี ฉาไธสง ตัวแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย สถาบันบำราศนราดูร เข้ารับมอบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

  • งานประชุมวิชาการพระปกเกล้าครั้งที่16ทีมสถาบันบำราศนราดูร ได้รับรางวัลชมเชย 10รางวัลประเภทโปสเตอร์ CQI=5  IVT=3 CR=1 ประเภทนำเสนอด้วยวาจาCQI=1 ในวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี

  •