วัคซีนเพื่อการเดินทางต่างประเทศ
หน้าหลักเว็บไซต์สถาบันบำราศนราดูร > บริการ > วัคซีนเพื่อการเดินทางต่างประเทศ >คู่มือการใช้หนังสือรับรอง
 

 

คู่มือการใช้หนังสือรับรองการฉีดวัคซีน (Yellow Book)

1.    ตรวจสอบชื่อ สกุลภาษาอังกฤษหน้าปก และหน้า 3 ที่มีลายมือเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตาม Passport

2.    พกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน (Yellow Book) ไว้คู่กับ Passport ทุกครั้ง ห้ามทำหาย

3.    ถ่ายเอกสาร หรือถ่ายรูปหน้าปกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน (Yellow Book) และด้านในที่มีลายมือเจ้าหน้าที่ ถ้าหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน (Yellow Book) หายให้แจ้งความ แล้วนำใบแจ้งความมาติดต่อที่คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5

4.    ถ้ามีการเดินทางไปต่างประเทศและต้องการฉีดวัคซีนก่อนไป ต้องนำหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน (Yellow Book) มาพร้อม Passport ทุกครั้ง

 

หมายเหตุ หลังจากเดินทางกลับภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการเจ็บป่วย ควรไปพบแพทย์ใกล้บ้าน พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง