ผลงานดีเด่น
หน้าหลักเว็บไซต์สถาบันบำราศนราดูร > ผลงานดีเด่น > ผลงานดีเด่น >ผลงานดีเด่นปี 2559
 
 
 •  งานประชุมวิชาการคุณภาพเขต 13 ประจำปี 2559 วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2559

  1.ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลตามแนวคิดจัดการความรู้กลุ่มการพยาบาลสถาบันบำราศนราดูร(R2R)

  ผู้วิจัย นางพรศิริ เรือนสว่าง

  Poster Presentation ได้รับรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 2

 •  ประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 14 วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559

  รางวัลเหรียญทอง

  1.ชื่อโครงการพัฒนารูปแบบการนิเทสทางการพยาบาลตามแนวคิดจัดการความรู้กลุ่มการพยาบาลสถาบันบำราศนราดุร(R2R)

  ผู้วิจัย นางพรศิริ เรือนสว่าง

  รางวัลชมเชย

  1.ชื่อโครงการ New Look Emergency Cart(CQI)

  เจ้าของผลงาน นางสาวบุญธิดา ลิมาพงษ์ภาส

2.ชื่อโครงการ พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน(CQI)

 

เจ้าของผลงาน นางสาวอรุณรัตน์  เพิ่มผล

 

3.ชื่อโครงการ แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด(R2R)

ผู้วิจัย นางสาวจินตนา ดาวเรือง